Všeobecné podmínky obecně prospěšné společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., IČO 229 038 44

sídlem Lojovická 20, 142 00 Praha 4

zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností u MS v Praze, odd. O, vložka č. 1330

(dále jen Provozovatel)

 

Provozovatel provozuje webové stránky www.dejmedetemsanci.cz, www.stromsplnenychprani.cz a www.behamprodeti.cz, kde v rámci zde uvedených projektů uvádí pro zájemce různé možnosti podpory dětí v dětských domovech, se kterými má Provozovatel uzavřenu smlouvu o spolupráci.

Tyto všeobecné podmínky (dále jen Podmínky) upravují vztahy mezi Provozovatelem a osobou, která má zájem formou finančního příspěvku - daru (dále jen Podporovatel) podpořit děti z dětských domovů prostřednictvím internetového formuláře umístěného na některém z výše uvedených webových portálů. Odesláním Formuláře stvrzuje Podporovatel seznámení se s Podmínkami a souhlas s nimi.

Odesláním vyplněného Formuláře ohledně poskytnutí finančního příspěvku (dále jen Formulář) přispívá Podporovatel na konkrétní dar uvedený na webových stránkách Provozovatele dle podmínek jednotlivých projektů. To znamená, že Podporovatel může uhradit celou hodnotu příspěvku požadovaného Provozovatelem pro dítě nebo jeho část v minimální stanovené výši. Podporovatel si výši svého příspěvku (daru) zvolí sám a uvede ve Formuláři.

Příspěvky Podporovatelem lze hradit:

  • bankovním převodem na stanovený účet Provozovatele
  • platební kartou ve spolupráci s platební bránou společnosti Global Payments s.r.o.

 

Okamžikem odesláním Formuláře Provozovatelem je mezi Provozovatelem a Podporovatelem uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku/daru. Na základě této smlouvy má Podporovatel povinnost poskytnout sjednaný finanční příspěvek. Oproti tomu stojí povinnost Provozovatele předmětný finanční příspěvek od Podporovatele převzít a užít jej v souladu s jeho účelem a určením jeho užití.

Potvrzení o daru

Poskytnutí finančního příspěvku/daru Provozovateli umožňuje Podporovateli odečíst si dar od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění. Podmínky pro odečet daru od základu daně pro fyzické osoby stanoví ustanovení § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu, podmínky pro právnické osoby stanoví § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu. Potvrzení o přijetí daru v návaznosti na požadavek Podporovatele uvedený ve Formuláři vystaví Provozovatel.

Reklamace

Vyřizování reklamací a uplatnění práv z vadného plnění v případě např. problémů s úhradou příspěvku Provozovateli atd. je řešeno zejména vzájemnou dohodou Podporovatele a Provozovatele. V případě reklamace je Podporovatel povinen informovat Provozovatele bez zbytečného odkladu na adresu Provozovatele, kontaktní osoba JUDr. Markéta Vaňková, e-mail: marketa@dejmedetemsanci.cz.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Provozovatel nakládá s osobními údaji Podporovatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle nařízení EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V této souvislosti Provozovatel přijal Zásady ochrany osobních údajů, dle kterých postupuje. Provozovatel je správcem osobních údajů poskytnutých v souvislosti s realizací příspěvku Podporovatelem.

Osobní údaje Provozovatel neprodává ani nepředává dalším subjektům, vyjma případů stanovených dle zákonných povinností (např. dle zákona o účetnictví apod.). Provozovatel je také oprávněn sdělit jména Podporovatele a údaje z Formuláře bance na její vyžádání v souvislosti s platbou příspěvku realizovanou Podporovatelem platební kartou, v návaznosti na akceptaci platebních karet MasterCard a VISA v prostředí veřejné datové sítě Internet.

Kontaktní údaje Provozovatele: DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., Lojovická 20, 142 00 Praha 4
kontaktní osoba: JUDr. Markéta Vaňková, e-mail: marketa@dejmedetemsanci.cz

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky obecně prospěšné společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. jsou zveřejněny na internetových stránkách: www.dejmedetemsanci.cz, www.stromsplnenychprani.cz a www.behamprodeti.cz.

Provozovatel je oprávněn Podmínky měnit a doplňovat. Pro Podporovatele jsou závazné Podmínky ve znění zveřejněném v okamžiku odeslání vyplněného Formuláře Podporovatelem. Právní úprava Podmínek a vztahy z nich vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

V Praze, dne 5. října 2020
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.


NEMŮŽETE SE Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU ZÚČASTNIT?

Podpořit děti a mladé lidi z dětských domovů můžete i zasláním tzv. neadresného příspěvku.
Platbu můžete poukázat na účet projektu č. 6072121079/5500 pod v.s. 8888. nebo prostřednictvím platební karty.

Přispět