Všeobecné podmínky obecně prospěšné společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) upravují vztahy mezi DEJME DĚTEM ŠANCI
o.p.s., IČO 229 038 44, zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u MS v Praze, oddíl O,
vložka 1330 se sídlem Lojovická 20, 142 00 Praha 4, IČ 229 038 44 (dále jen DDŠ) coby dodavatelem
a zákazníkem. Smluvní vztah mezi DDŠ coby dodavatelem a zákazníkem spotřebitelem, tj. fyzickou
osobou (dále jen zákazník), se řídí ustanoveními občanského zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

1. Vznik smluvního vztahu uzavření kupní smlouvy objednání zboží/registrace
Smluvní vztah mezi DDŠ a zákazníkem vzniká na základě uzavřené smlouvy, k jejímuž uzavření
dojde:

vyplněním objednávky/registrace umístěné na webových stránkách www.behamprodeti.cz

Uzavřením smlouvy výše uvedeným způsobem zákazník stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými
smluvními podmínkami DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. a že tyto v plném rozsahu akceptuje. Tyto
Všeobecné smluvní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách
www.behamprodeti.cz s tím, že
zákazník je s jejich obsahem seznámen před odesláním své objednávky/registrace vůči DDŠ, což
stvrzuje vyplněním a odesláním předmětné objednávky/registrace. Zákazník od DDŠ obdrží
automatické potvrzení o přijetí objednávky/registrace.

Všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. Postup při uzavírání smlouvy je patrný
z procesu objednávání a zákazník má před vlastní realizací objednávky, tj. před jejím odesláním,
možnost ji zkontrolovat, upravovat a pozměňovat údaje. Předmětná smlouva je sepsána a vyhotovena
v jazyce českém. Smlouva je archivována u DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. a není přístupná třetím
subjektům. O ochraně osobních údajů zákazníků viz čl. 5 těchto Všeobecných smluvních podmínek.

2. Předmět smluvního vztahu a cenové a platební podmínky
Předmětem smluvního vztahu je závazek DDŠ dodat na adresu stanovenou zákazníkem jím
zakoupené zboží. Zbožím se rozumí reklamní trička BĚHÁM PRO DĚTI a registrace v projektu BĚHÁM PRO DĚTI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY úhrada kupní ceny zboží

Cenu zboží lze hradit některou z níže uvedených možností:

platbou předem na účet kartou, převodem, platba QR kódem

Doprava

Cena poštovného včetně balného prostřednictvím Česká pošta a.s. činí 100 Kč.
 
Zboží bude zákazníkovi ze strany DDŠ zasláno nejpozději do 3 (slovy tří) pracovních dnů od uhrazení
kupní ceny zákazníkem.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1. Odstoupení od smlouvy zákazníkem ze zákonných důvodů:

V souladu s ustanoveními občanského zákoníku je zákazník spotřebitel oprávněn od sjednané
smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to v termínu do 14 (slovy
čtrnácti) dnů od jím realizované objednávky, a to svým písemným podáním realizovaným na kontaktní
adresu DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., Lojovická 797/20, 142 00 Praha 4, Česká republika, k rukám
JUDr. Markéty Vaňkové. V případě, že zákazník již v této lhůtě od DDŠ obdržel jím objednané a
uhrazené zboží, je povinen je ve výše uvedené lhůtě doporučeně zaslat neznehodnocené a
neponičené na výše uvedenou adresu DDŠ. Zboží nesmí být již užito.

3.2. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka:

Zákazník je dále oprávněn odstoupit od smlouvy:

pokud z jeho strany dojde k úhradě sjednané ceny a v rozporu se smluvními ujednáními mu
ani přes jeho písemnou výzvu adresovanou DDŠ o.p.s. na adresu uvedenou v čl. 3.1. těchto
podmínek není zasláno jím zakoupené a uhrazené zboží s výjimku důvodu vyšší moci,

objednané zboží je momentálně vyprodáno.

3.3. Odstoupení od smlouvy ze strany DDŠ:

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je oprávněno odstoupit od smlouvy:

pokud zákazník neuhradí kupní cenu zboží/registrace nebo pokud jím objednané zboží je
momentálně vyprodáno.

3.4. Odstoupení od smlouvy musí být jeho účastníky realizováno písemnou formou a
zákazníkem zasláno DDŠ na adresu uvedenou v čl. 3.1. těchto podmínek k rukám JUDr.
Markéty Vaňkové a zákazníku na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce zboží.

4. Reklamace dodaného zboží
V případě řádného neplně povinností stanovených těmito podmínkami a smluvním vztahem
uzavřeným mezi zákazníkem a DDŠ je zákazník oprávněn uplatnit svou reklamaci, a to písemnou
formou na adresu DDŠ uvedenou v čl.3.1. těchto podmínek, k rukám JUDr. Markéty Vaňkové.

V případě, že se nejedná o vadu skrytou, je zákazník povinen reklamaci uplatnit neprodleně po
zjištění vady zboží, nejpozději však ve lhůtě pěti dnů po dodání zboží a písemně vadu reklamovat u
DDŠ na adrese uvedené v čl. 3.1. těchto podmínek. DDŠ oznámí do 15ti (slovy patnácti) dnů od
obdržení reklamace zákazníkovi, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Dle
dohody stran může být vada odstraněna náhradním plněním (tj. dodáním např. chybějícího či
bezvadného zboží), dále v případě, že vadu nelze odstranit vrácením kupní ceny zákazníkovi, pokud
se účastníci této smlouvy nedohodnou jinak. Na vady uplatněné po výše stanovené lhůtě nebude brán
zřetel, vyjma vad skrytých. V případě vad skrytých při jejich oznámení DDŠ je zákazník povinen
postupovat výše uvedeným způsobem.

5. Ochrana osobních údajů zákazníka
Osobní údaje zákazníka budou výhradně užity pro účely plnění smlouvy. Zákazník tímto souhlasí s
tím, že jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů tj. jméno, příjmení, adresa, tel. a e-mailové
spojení, mohou být použity ze strany DDŠ k výše uvedenému účelu a dále pro účely vnitřních potřeb
DDŠ, vždy však jen v souladu s výše uvedeným. Zákazník má právo na opravu osobních údajů
sdělených DDŠ i právo následně svůj souhlas s dalším užitím osobních údajů odvolat.
 
V souvislosti s výše uvedeným se konstatuje, že DDŠ je registrováno u Úřadu na ochranu osobních
údajů pod číslem registrace 00039644 a ohledně nakládání s osobními údaji postupuje v souladu
s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
 
6. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí pro prodej reklamních předmětů nabízených
DEJME DĚTEM
ŠANCI o.p.s. na jeho webových stránkách. Tyto Všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti
dnem 31.10.2022.

 
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.
 
 

V Praze, dne 31. října 2022
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.


NEMŮŽETE SE Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU ZÚČASTNIT?

Podpořit děti a mladé lidi z dětských domovů můžete i zasláním tzv. neadresného příspěvku.
Platbu můžete poukázat na účet projektu č. 6072121079/5500 pod v.s. 8888. nebo prostřednictvím platební karty.

Chci pomoci


Neadresný příspěvek můžete zaslat také pomocí QR kódu.
Rádi Vám vystavíme Potvrzení o přijetí daru, kontaktujte nás na email: info@behamprodeti.cz